• دسته‌بندی نشده
  • 0

طرح توجیهی تولید پروفیل MDF

دنیایی که پیش رو دار یم ،گستره ایست بر ای ظهور خلا قیت ها و نو آوری ها یی که ج ز با همت
متخصصان و کارشناسان تحقق نخواهد یافت.چنین د نیایی مستلزم بکار گ ی ری تکنولوژ ی مدرن
وپیشرفته ،استفاده به ینه از منابع وس یستم ها و روش ها ی برتر است که این مهم در جوامع صن عتی
امروز، شرط لازم برای دستیابی به خواسته ها و رضایت مشتریان است.

فرآورده ها ی حاصل از چوب به اشکال مختلف و متناسب با هز ینه انجام شده و محل کاربرد آن
مورد استفاده عموم قرار م ی گ یرد و به عبارت د یگر م ی توان در ط یف صنعت ی، اوراق فشرده چو بی
Medium Density ی ا MDF را شامل تخته چند لا، تخته خرده چوب (نئوپان) ، تخته فیبر و
را نام برد که اصولا “ اختلاف فن آور ی تو لید در مبحث شکل ده ی ک ی ک (با Fiberboard
استفاده از رطوبت موجود در خرده چوب ها و یا ا لیاف سلولز ی و بهره جو یی از هو ا) منجر به تو لید
می شود.

معرفی محصول
نام و کد آیسک محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی ک …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>