• دسته‌بندی نشده
  • 0

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

مقدمه :
بخش اول – تحول حقوق ايران در زمينه ولايت قهري و بررسي ماده 15 قانون
حمايت خانواده .
الف – ولايت پدر و جد پدري
ب – ولايت مادر
ج – تقدم مادر بر وصي پدر
اثر فوري ماده 15 قانون حمايت خانواده
فرض اول :
فرض دوم :
فرض سوم :
د- تعدد جد پدري
ه- عزل يا انعزال ولي قهري
شوهر كردن مادر
مورد اول :
مورد دوم :
بخش دوم – مطالعه تطبيقي
الف- اولياء قهري در مكاتب فقهي و حقوق جديد كشورهاي اسلامي
ب- عزل ولي قهري و نصب امين در قوانين كشورهاي اسلامي
ج- حقوق فرانسه
مقايسه كلي و نتيجه
ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولا …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>